Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-02-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-02-04

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Mogą zdarzyć się również sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumentny opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • załączniki w postaci sanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych;
 • na stronie znajdują się zdjęcia, które nie zawsze posiadają opisy alternatywne, co zawiera fotografia, napisy te są sukcesywnie dodawane do starszych zdjęć.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Urzędu Gminy: 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62

Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Dworskiej.

Wejście do budynku bez progowe z poziomu chodnika. Jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku ( szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

Od kilku lat funkcjonuje zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, SCHODÓW I WIND.

Budynek Urzędu Gminy Dzikowiec nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnacje budynku do osoby niepełnosprawnej lub przed budynek do osoby niepełnosprawnej.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.

OPIS DOSTOSOWAŃ, NA PRZYKŁAD POCHYLNI, PLATFORM, INFORMACJI GŁOSOWYCH, PĘTLACH INDUKCYJNYCH.

Budynek nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

PARKINGI

Przed budynkiem Urzędu Gminy Dzikowiec znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.